10. חזרה על קורס

 10.2  פטור מחובות שוטפים

מורה רשאי לפטור תלמיד החוזר על הקורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חזרה על קורס מחייבת מילוי כל החובות השוטפים.

 10.3  ציון הקורס במקרה של חזרה על קורס

הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

 10.4  הגבלת זכות החזרה על קורסים

 

 10.4.1  ועדת ההוראה של כל פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם ייאסר על תלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.

 

 10.4.2 ועדת ההוראה של הפקולטה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי תלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע רשאי ראש החוג (תוך התייחסות לממוצע ציוני התלמיד) לאשר חזרה על קורס לשם שיפור ציון. בכל מקרה לא יינתן אישור לחזרה על יותר משני קורסים במהלך התואר.