7. בחינות וציונים

סטודנט אשר ניגש לשני מועדי הבחינה בקורס, איננו זכאי להגיש בקשה למועד מיוחד באותו קורס.

 

 7.4.6 הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון  הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הסיבות הבאות אינן מהוות הצדקה לאישור מועד מיוחד ועליהן למצוא את פתרונן במועדי הבחינות הרגילים:
תלמיד שיכול היה לגשת לאחד מהמועדים (א' או ב') אך לא למועד השני, לא יקבל אישור למועד מיוחד ללא קשר עם הסיבה שבגינה לא יכול היה לגשת לאחד המועדים (למעט במקרים המוגדרים בסעיף 7.4.2) וללא קשר לציון שקיבל במועד היחיד בו נבחן.