בחינת המוסמך והערכת הישגי התלמיד

מתכונת בחינת המוסמך נקבעת ע"י החוג האחראי. היא אמורה לבדוק את ידיעותיו הכלליות של התלמיד ואת הבנתו המעמיקה בשטח התמחותו. עמידה בבחינה אינה מקנה כל תואר ללא סיום הקורסים וללא סיום והגשה בכתב של עבודת המוסמך (במסלולים המחקריים). במקרה שבחינת הגמר ועבודת הגמר מהוות שלב אחרון בלימודי המוסמך, סדר קיומן ומירווח הזמן ביניהן ייקבעו ע"י החוג. בכל מקרה המירווח לא יעלה על חודש ימים.

בחינת הגמר תתקיים בעל-פה (בחלק מהחוגים בעל-פה ובכתב). מועד הבחינה ייקבע ע"י יו"ר החוג בתאום עם המדריך ועם צוות הבוחנים. אם החוג מקיים בחינות גמר במועדים קבועים ולא אישיים לכל תלמיד ותלמיד, יש להודיע לתלמידים על מועדים אלו. על התלמיד להירשם לבחינת הגמר וסגירת התואר במזכירות לענייני מוסמך בפקולטה כחודש לפני מועד הבחינה וזאת רק לאחר שקיבל את כל ציוני קורסי המוסמך הנדרשים בחוגו. כל חוג יקבע כללים מתאימים לגבי מבנה בחינת הגמר ותוכנה; היחס בין חלק הבחינה בתחום הידע הכללי לבין החלק המתייחס לעבודת הגמר; נושאי הבחינה; חומר הלימוד. הכללים ומבנה הבחינה יחולו על כל תלמידי החוג. התכנים ישתנו מתלמיד לתלמיד בהתאם לתחום המחקר. החוג יתן לתלמיד הנחיות מפורטות על הנושאים שיכללו בבחינת הגמר. על יו"ר החוג למנות ועדת בוחנים בת 3 מורים לפחות ובתוכם מורה קבוע בכל חוג/מגמה אשר ישתתף בכל בחינות הגמר. תפקידו של המורה הקבוע לוודא שיויון בין התלמידים ברמת הדרישות ובהערכת ההישגים. בחוגים גדולים יתמנו שני מורים קבועים לפי תחומי הלימוד.

סף הישגים
1. ציון מינימלי בכל קורס במוסמך: 60
2. ציון מינימלי בבחינת הגמר: 65
3. ציון מינימלי בעבודת הגמר: 65
4. ממוצע סופי מינימלי לקבלת התואר: 65 לפחות

בחינות סיום בקורסי מוסמך ייערכו במועד אחד בלבד. החל משנה"ל תשע"ד בקורסי המוסמך לא יתקיים מועד נוסף (מועד ב').

ציונו הכללי של התלמיד לתואר ייקבע כדלקמן:
ככלל, משקלו של כל אחד מהמרכיבים בציון הסופי במסלול לימודים מחקרי, קרי עבודת גמר, בחינת גמר וממוצע ציוני קורסים, ינוע בין 30-40%. המשקל המדויק של המרכיבים השונים יקבע על ידי החוג בכל מסלול לימודים. במסלולים לא מחקריים בהם יש עבודת גמר, משקלה יהיה כשליש מהציון הסופי.
במסלול הלא-מחקרי ייקבע הציון הכללי על סמך הציון המשוקלל בקורסים, ציון בחינת המוסמך. בחלק מהתוכניות ישולב בשקלול זה גם ציון עבודה סמינריונית מורחבת או השתתפות בסמינריון חוגי. פירוט נוסף - בתוכניות החוגיות.