סגל בכיר מצטיין

סגל אקדמי בכיר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
לשנת תשע"ג

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב 15אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל בתנאי שציונו 19 לפחות וכן כל מורה שציונו 19.50לפחות. אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאים שלעיל. הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בחישוב נכללים קורסים שבהם מספר המשיבים למשאל 6 ויותר.

הרשימה ערוכה לפי א ב של שמות המורים: